آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم

کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم، نوشتۀ شهلا سیدزاده مطلق، به ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﺎری و ﺷﻨﯿﺪاری در زبان انگلیسی پرداخته است.

۵۵.۰۰۰تومان

دسته بندی:

Share this product

توضیحات

کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم، نوشتۀ شهلا سیدزاده مطلق، به ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﺎری و ﺷﻨﯿﺪاری در زبان انگلیسی پرداخته است.

اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم در دﻧﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮه ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن‌ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن واﺣﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺳﺎن‌ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺪف از ﺗﺎﻟﯿﻒ کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﺎری و ﺷﻨﯿﺪاری ﻓﺮاﮔﯿﺮان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ است، ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺿﺮوری روزﻣﺮه شده است. ﻫﺮ درس ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤۀ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ‌باﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﻠﻤﺎتِ راﯾﺞ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻼت ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت، ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻠﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آورده ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن اﻏﻠﺐ دروس، ﮐﻠﻤﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درس ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻈﻮرﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دروس کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را دارﻧد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

فهرست مطالب
درس یک
شما اهل کجا هستید؟
درس دو
آیا شما می‌توانید انگلیسی صحبت کنید؟
درس سه
اسم شما چیه؟
درس چهار
آدرس پرسیدن
درس پنجم
من گرسنه‌ام
درس شش
آیا چیزی برای نوشیدن میل دارید؟
درس هفت
خیلی دیر است
درس هشت
انتخاب وقت ملاقات
درس نه
کی می‌خواهی بروی؟
درس ده
سفارش دادن غذا
درس یازده
الان یا بعداً؟
درس دوازده
آیا پول کافی داری؟
درس سیزده
حال و احوالت چطوره؟
درس چهارده
معرفی کردن دوست
درس پانزده
خریدن بلوز
درس شانزده
پرس و جو در مورد مکان
درس هفده
آدرس را بلد هستی؟
درس هجده
گذراندن تعطیلات در کانادا
درس نوزده
این خانم کیست؟
درس بیست
سوالهای رایج
درس بیست‌و‌یک
سوپرمارکت بسته است
درس بیست‌و‌دو
آیا شما بچه دارید؟
درس بیست‌وسه
کمک در تلفظ کردن
درس بیست‌وچهار
من کیف پولم را گم کردم
درس بیست‌وپنج
تماس تلفنی در محل کار
درس بیست‌وشش
مسافرت خانوادگی
درس بیست‌وهفت
من رفتم خرید
درس بیست‌وهشت
از چه نوع موسیقی خوشت می‌آید؟
درس بیست‌ونه
رفتن به کتابخانه
درس سی
والدینت کجا زندگی می‌کنند؟
درس سی و یک
می‌توانی کمک کنی تا وسایلم را پیدا کنم؟
درس سی‌ودو
پرداخت هزینه شام
درس سی‌و‌سه
خرید بلیط هواپیما
درس سی و چهار
مرتب کردن وسایل
درس سی‌و‌پنج
باشگاه کتابخوانی
درس سی‌و‌شش
من باید لباس بشویم
درس سی‌وهفت
پیدا کردن مغازه مناسب
درس سی‌و‌هشت
جغرافیا و مسیر
درس سی‌و‌نه
من غذایم را در هتل خوردم
درس چهل
رفتن به سینما
درس چهل‌ویک
مزه‌ی غذا عالی است
درس چهل‌ودو
کمک کردن در اسباب‌کشی
درس چهل‌ وسه
سفارش گل
درس چهل‌وچهار
پیغام گذاشتن
درس چهل و پنج
صحبت کردن درمورد آب و هوا
درس چهل‌وشش
برنامه ریزی کردن
درس چهل‌وهفت
ملاقات دوست
درس چهل‌وهشت
من یک دانش‌آموز هستم
درس چهل‌و نه
تعیین وقت ملاقات با پزشک
درس پنجاه
نامه
درس پنجاه‌و یک
من سرما خورده‌ام
درس پنجاه‌ودو
دعوت شام
درس پنجاه وسه
آدرس را برایم بفرست
درس پنجاه وچهار
تلفن نامفهوم
درس پنجاه و پنج
رفتن به باشگاه
درس پنجاه‌ وشش
تصادف ماشین
درس پنجاه و هفت
معاینه توسط دکتر
درس پنجاه و هشت
رزرو هتل
درس پنجاه‌و نه
من نظرم عوض شد
درس شصت
هدیه تولد
درس شصت‌و یک
ورود به هتل
درس شصت و دو
فرستادن یک بسته
درس شصت و سه
من آلرژی دارم
درس شصت وچهار
جاش در یک شرکت نرم‌افزار کار می‌کند
درس شصت و پنج
تاکسی گرفتن
درس شصت و شش
ما گم نشده‌ایم
درس شصت و هفت
کمکم کن تا کیف پولم را پیدا کنم
درس شصت‌و هشت
عکس گرفتن
درس شصت‌و نه
من ماشین حسابت را انداختم
درس هفتاد
برایت یک سیب آوردم
درس هفتادویک
مادر شوهرم فردا می‌آید
درس هفتادو دو
جیم جلسه را لغو کرد
درس هفتادو سه
بیل اخراج شد
درس هفتادو چهار
نگرانی درمورد عمل جراحی
درس هفتادوپنج
نگرانی در مورد پدر
درس هفتادو شش
من شما را سرکار می‌برم
درس هفتاد و هفت
بیرون دارد برف می‌‌آید
درس هفتادو هشت
تلفن بی پاسخ
درس هفتاد ونه
خرید کردن برای دوست
درس هشتاد
رشته تحصیلی شما چیست؟
درس هشتادو یک
آپارتمان جدید
درس هشتادو دو
اشکالات کامپیوتر
درس هشتادو سه
آیا امروز اخبار را دیدی؟
درس هشتادو چهار
ورزش مورد علاقه‌ات چیست؟
درس هشتادو پنج
می‌شود لطفاً شما رانندگی کنید؟
درس هشتادو شش
تسلط شما به انگلیسی بسیار عالی است
درس هشتادو هفت
هدایا

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

240صفحه

چاپ

1395

شابک

978-600-7435-57-1

ناشر

انتشارات سفیر قلم

نویسنده

شهلا سیدزاده مطلق