کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم اثر شهلا سیدزاده مطلق

امتیاز محصول

دسته بندی ها , هشتگ :
  • نویسنده: شهلا سیدزاده مطلق
  • قطع: جیبی
  • تعداد صفحه: 240
  • نوع جلد: شومیز

۸۵,۰۰۰ تومان

توضیحات محصول

آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم: آیا می خواهید انگلیسی را به راحتی صحبت کنید و بشنوید؟

آیا می خواهید با اعتماد به نفس و روان به زبان دوم خود صحبت کنید؟

آیا می خواهید از گوش دادن به انگلیسی لذت ببرید و مهارت های شنیداری خود را بهبود بخشید؟

اگر جواب شما بله است، پس  کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم  را از دست ندهید.

در این مقاله، به شما چند نکته و تکنیک ساده و کاربردی معرفی می کنیم که با کمک آن ها می توانید سطح انگلیسی خود را به سرعت ارتقا دهید. با ما همراه باشید.

اگر می خواهید انگلیسی را به طور آسان و روان صحبت کنید و بشنوید، باید چند نکته را در نظر داشته باشید.

اول اینکه، سعی کنید از لغات و عبارات ساده و مرسوم استفاده کنید.

دوم اینکه، به تلفظ صحیح کلمات توجه کنید و از منابع معتبر برای یادگیری آنها استفاده کنید.

سوم اینکه، به مکالمه با افراد مختلف اهمیت بدهید و از فرصت های گفتگو با بومی زبان ها استفاده کنید.

چهارم اینکه، به گوش دادن به مطالب صوتی و تصویری مختلف به زبان انگلیسی علاقه مند شوید و سطح خود را با آزمون های مختلف ارزیابی کنید.

پنجم اینکه، از خودتان توقع بیش از حد نداشته باشید و خود را با دیگران مقایسه نکنید. ششم اینکه، از خطا کردن نترسید و به خودتان فرصت بدهید تا پیشرفت کنید.

کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم

کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم نوشتۀ شهلا سیدزاده مطلق، به ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﺎری و ﺷﻨﯿﺪاری در زبان انگلیسی پرداخته است.

اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم در دﻧﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮه ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن‌ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن واﺣﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺳﺎن‌ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺪف از ﺗﺎﻟﯿﻒ کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﺎری و ﺷﻨﯿﺪاری ﻓﺮاﮔﯿﺮان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ است، ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺿﺮوری روزﻣﺮه شده است.

ﻫﺮ درس ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤۀ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ‌باﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﻠﻤﺎتِ راﯾﺞ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻼت ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت، ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻠﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آورده ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن اﻏﻠﺐ دروس،ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درس ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻈﻮرﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دروس کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را دارﻧد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

5/5 - (1 امتیاز)

اطلاعات محصول

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم اثر شهلا سیدزاده مطلق”

کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم
کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم اثر شهلا سیدزاده مطلق